Lojistik Platform

Lojistik Platform

Endüstri Mühendisliği ve Lojistik alanında çeşitli tanımlamalar ve yazılar içeren blog sitesi.

Hot

Post Top Ad

Post Top Ad

Dış Kaynak Kullanımı (DKK) (Outsourcing) Faydaları Nelerdir ?

09:36 0
Dış Kaynak Kullanımı'nın işletmelre sağladığı başlıca faydaları maddeler şeklinde sıralarsal;

Dış kaynak kullanımı (DKK) sayesinde işletmeler öz yetkinliklerine odaklanarak, temel işlerin zengişleştirilmesini sağlar.
Katma değer sağlamayan faaliyetlerin işletme bünyesinden uzaklaştırılmasını sağlar, böylece daha proefsyonel bir yaklaşım ve gelişim sağlanabilir. Yani değer katmayan ancak sabit olarak görünen maliyetler artık işletme için değişken maliyete dönüştürülmüş olur. Bu da maliyet kontrolünü daha etkin hale getirmektedir.

Dış kaynak kullanımı (Outsourcing), katma değer sağlamayan faaliyetlerin uzaklaştırılması ile maliyet düşürülmesini de sağlamaktadır.
Müşterinin beklentilerini daha etkin karşılayabilmek için katlanılan maliyet düşürülmüş, yetkinlik arttırılmış olur. Yani talebe hızlı cevap verme söz konusudur.

Söz konusu işletmenin faaliyetlerini daha etkin, verimli ve kaliteli şekidle sürdürmesini sağlar.

Dış kaynak kullanımı (Outsourcing) ile oluşacak bilgi paylaşımı sayesinde işletmelerin daha yeni teknoloji ve bilgilere ulaşma imkanı sağlar.
İşletmede bulunan idareci ve yöneticilerin zaman yönetimi açısından dah aetkin olmalarını sağlayarak, işletmenin temel yetkinlik alanınna uygun konulara odaklanılmasını sağlar.
Planlamada gerekli esnekliğin oluşturulmasını sağlar.

Dış kaynak kullanımı (DKK) ile alınacak hizmetin gerekli şekilde yerine getirilmemesi durumunda, hizmeti alan firmaların gerekli yaptırımları uygulaması sağlanır. Bu aynı zamanda firmalar için hizmet için gerekli tüm ihtiyaçların önceden bilinmesi anlamı taşır ve işletmeleri güvence altına almaktadır. Kısacası risk unsurları azaltılmış olur.
Read More

Tersine Lojistik (Reverse Logistics) Ağ Faaliyetleri Nelerdir ?

09:34 0

Tersine lojistik ağında toplama ve dağıtım faaliyetlerinin yanı sıra , kontrol-ayıklama, ürün yerleştirme, üründen parça alma, geri dönüşüm, yeniden üretim, tamir etme, yeniden dağıtım ve imha gibi faaliyetler bulunmaktadır.Şimdi ksıaca bu faaliyetleri açıklayalım:

Toplama: İki temel toplama yöntemi kullanılır: Birincisi tüketicinin getirmesi, diğeri de tüketiciye ulaşıp alınmasıdır. Son zamanlarda özellikle ambalaj atıklarının toplanması için geliştirilen bir toplama sistemi de milk-run’dır. Bu sistemde ürünlerin dağıtıldığı araçlar ürünü bir noktaya (perakendeciye) bıraktıktan sonra aynı noktadan ambalaj ve diğer kullanılabilecek materyalleri toplamaktadırlar. Bu sayede firma üretimde kullandığı ambalaj malzemesinin büyük bölümünün dönüşümünü sağlayabilmektedir.

Kontrol-Ayıklama: Toplanan ürünlerin üretici firma eline geçmeden önce ayıklanmasını esas almaktadır ve işlem, geri dönen ürünlerin toplama noktasında yapılmaktadır. İlk önce tedarik zincirine
girmemesi gereken ürünler ayıklanır. Bu işlem ilk olarak yapılmazsa değer elde edilemeyecek ürünler,
gereksiz sevk, idare ve yükleme-boşaltma giderlerine sebep olur. Ürünler imalatçının ürünle ilgili bilgileri ayrıntılı tanımlamasına göre toplama noktasında elenir. bu aşama, geri alınan ürünü yeniden kullanabilme ve hangi aşamalardan geçerek yeniden kullanılabileceğine karar vermek için gerekli olan tüm işlemleri içerir. Böylece, bu aşamada ürün yeniden işlenmeli mi, yoksa elden çıkarılmalı mı, kararı alınır. Muayene ve ayıklama aşamasında; test etme, demontajlama, küçük parçalara ayırma, sınıflandırma ve depolama işlemleri yapılır.

Ürün Yenileştirme: Kullanılmış ürünü, belirlenmiş kalite düzeyine çıkarmak için üründe yenileme
yapılır. Yeni üründe olduğu kadar sıkı kalite standartları yoktur. Bazen ürün yenileme sürecinde ürünün teknik olarak geliştirilmesi (upgrade) için eski modüller, teknik olarak daha iyi olan modüller ve parçalarla değiştirilir. Yenileme sürecinden geçen ürünlere örnek olarak askerî ve ticari uçaklar, gösterilebilir.

Üründen Parça Alma: Kullanılmış üründen az miktarda kullanılabilir modül ya da parçaların geri
kazanılması işlemleridir.


Geri Dönüşüm: Geri dönüşümün amacı, kullanılmış ürün ve bileşenlerin materyallerinin yeniden kullanılabilmesidir. Geri dönüşüm, çok sayıda ve çeşitte kullanılmış ürüne uygulanmaktadır. Kâğıt, plastik, cam yaygın olarak geri dönüşümü yapılan ürünlerden bazılarıdır.


Yeniden Üretim: Kullanılmış ürünün tüm modülleri ve parçaları gözden geçirilerek kırılmış, modası
geçmiş, eskimiş parçaların incelenip ürünün yeniden demonte edilerek kalite standartlarına uygun hâle
getirilmesidir.

Tamir Etme: Kullanılmış ürünün kırılmış veya bozulmuş parçalarının tamir edilmesi yoluyla yeniden kullanılabilir hâle getirilmesidir.

Yeniden Dağıtım: Yeniden kullanılabilir ürünlerin pazarlara, bazı kullanılabilir kısımlarının da
tedarikçilere ya da ileri lojistiğe nakliyesi işlemleridir. Yeniden dağıtma aşaması satış, taşıma, depolama işlemlerinden oluşur.

İmha: Teknik ya da ekonomik nedenlerden dolayı yeniden kullanılamayacak durumda olan ürünlerin,
parçaların yakılması veya uygun şekilde gömülmesidir.
Read More

E-Lojistik (E-Logistics) Nedir ?

09:29 0
Günümüzde ticaret sınırlarının kalktığı ve e-ticaret sistemlerinin giderek yaygınlaştığı bir ortamda işletmelerde yapılarında bir takım değişikliklere gitmek zorunda kalırlar. E-lojistik'te bu değişim ve gelişim süreçlerinden biridir. E-lojistik, lojistik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için online teknolojilerin kullanılarak yapılandırılmasını sağlayan sistemlerdir.  E-Lojstik sistemlerinde klasik lojistik süreçlerine göre daha hızlı, dinamik ve yoğun bilgi akışı gerçekleşmektedir. Umutulmamalıdır ki lojistik süreçler bilgiye bağımlıdır. Lojistik faaliyetler bilişim teknolojiler ile desteklenmektedir.

Bilgi akışlarınında lojistik süreçlere dahil olduğu E-lojistik (E-logistics) sistemler, gerek lojistik firmaları, gerek müşteriler, gerekse e-ticaret sistemi sahibi olan kuruluşlar için oldukça önem arz etmektedir. Artık bilgi akışı da fiziksel akışla entegre olmuştur, böylece lojistik yöneticileri gerekli karar destek sistemleri ile operasyon anlamında sürece hakim olabilmektedir. Müşteri açısından ise ürün ve hizmet süreçlerine ait takip edilebilirlik daha etkin hale gelmektedir.


Lojistik süreçlerin temel amacı doğru ürün/hizmeti, doğru zaman ve doğru yerde, doğru koşullar altında, minimum maliyetle son tüketiciye sunmak olduğundan, firmaların beklentilere vereceği tepki sürelerini ve etkinliğini arttırmaları için E-Lojistik süreçlerine adapte olmaları gerekmektedir.  

Kısacası E-Lojistik (E-logistics) internet ve e-ticaretin gelişmesi ile müşterilerin ihtiyaçlarına daha etkin cevap verilebilmesi ve pazar payını arttırmak için lojistik firmaların adapte olmak zorunda olduğu elektronik tabanlı lojistik sistemlerdir.


Ayrıca ürünlerin tedarikçi veya üreticilerden toplayıp, uygun lojistik sistemlerin kullanılması ile depolanmasını sağlayan, bu süreçlerde her türlü bilgi teknolojilerini bünyesinde barındıran ve son müşteri noktasında verilen siparişlere uygun ürünlerin toplanarak kargo firmalarına ulaştıran ve süreçleri etkin yönetebilen işletmelere de E-Lojistikçi denmektedir.
Read More

Lojistik Yöneticisi Faaliyetleri Nelerdir ?

07:13 0
Lojistik sektörü birçok açıdan değerli bir sektör olduğundan, sektör içindeki süreçleri yöneten kişilerinde yetkin kişiler olması beklenmektedir. Bu noktada lojistik yöneticilerinin gerçekleştirdikleri belirli faaliyetler bulunmaktadır. Bunlar: 

Fiziksel Dağıtımla ilgili:
 • Ulaştırma hizmetlerinin seçimi
 • Süreç içinde giden ve gelen evrakların çizelgelenmesi
 • Dağıtım noktalarındaki iş süreçlerinin organize edilerek planlanması
Üretimle ilgili:
 • Malzeme akışı optimizasyonu
 • Depolama alanlarının ve malzeme taşıma sistemlerinin planlanması
Satın Alma ile ilgili:
 • Çeşitli malzeme ve parçaların tedarikçi seçimlerinin yapılması
 • Satın alınacak hammadde ve yarımamüller ile ilgili miktar, özellik ve fiyat düzeylerinin tespiti
 • Eğer kullanılacaksa taşeron kuruluşlerın seçimi
Pazarlama ile ilgili:
 • Teslim tarihlerinin çizelgelenmesi
 • Satış tahminleri ve müşteri beklentilerinin uygunluğunun zamansal olarak kontrol edilmesi
 • Satışa yönelik hizmet süreçlerinin organizasyonu şeklinde sıralanablir.
Lojistik yönetici faaliyetleri ile lojistik süreçlerin daha etkin ve verimli olması, sorumlulukların zamanında yerine getirilmesi ve organizasyonun daha planlı şekilde işlemesi sağlanmaktadır.
Read More

Kentsel Lojistik (City Logistics - Urban Logistics) Nedir ?

07:10 0
Kentsel Lojistik, bir diğer adıyla ingilizce'de Urban Logistics veya City Logistics, büyük şehirlerde lojistik planlama alanında oluşan lojistik sorunları minimize indirmek maksadıyla ortaya çıkmıştır. Kentsel Lojistik, şehir içinde trafik koşulları, çevre etkileri, enerji tüketimi gibi konuları dikkate alarak farklı şirketler tarafından yürütülen lojistik hizmetlerin en iyilenmesi, daha verimli ve etkin bir hale getirilmesidir.

Kentsel Lojistik gelişim sürecinde aynı zamanda planlama ve yönetim, şehir taşımacılığı, güvenlik, insan kaynakları, inovasyon, bilgi teknolojileri, enerji verimliliği ve çevre koşulları gibi konularda stratejiler geliştirilmesi gerekir. Tabi ki Kentsel Lojistik süreçlerinde de her iş akışında olduğu gibi sorunlarla karşılaşmak olasıdır. Kentsel Lojistik'in başlıca sorunları şunlardır;
 • Trafik sıkışıklığı ve kazalar
 • Çevresel etkiler (görsel, gürültü v.b.)
 • Enerji israfı
 • Lojistik ile ilgili kurumlarım bir arada bulunmaması
 • Afet Lojistiği
 • Limanlara lojistik alan ihtiyacı
 • Tersine lojistik
 • Sektörel kalifiye işgücü ihtiyacı
 • Çalışma sermayesine duyulan ihtiyaç
 • Lojistik maliyetler
olarak sıralanabilir. Kentsel Lojistik gelişimi konusunda bazı değerlendirme kriterleri bulunmaktadır. bunların başlıcaları;
 • Düşük maliyet
 • Yüksek kalite
 • Kent ekonomisi
 • Sürdürülebilirlik
 • Sosyal yaşama etkisi
 • Serbest piyasa ekonomisi
 • Enerji tüketimi azaltma
 • Verimliliği arttırma gibi kriterler yer almaktadır.

Read More

Post Top Ad